W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Zostałaś/eś ukarany karą grzywny – co dalej?

Skazanego na karę grzywnę Sąd wzywa pisemnie do jej uiszczenia w terminie 30 dni (w wezwaniu wskazana jest kwota do zapłaty, numer rachunku bankowego oraz informacja co należy wskazać w tytule przelewu). W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu karę grzywny ściąga się w drodze egzekucji, co wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

  • skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie albo uchyla się od jej wykonania, lub
  • zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

 

Odroczenie i rozłożenie kary grzywny na raty

Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu karnego wykonawczego „Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.”. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres 3 lat - art. 49 § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

Decydując się na złożenie do Sądu wniosku o rozłożenie kary grzywny na raty należy:

  1. złożyć wniosek najlepiej przed upływem 30 dni od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia kary grzywny,
  2. uzasadnić wniosek poprzez wyjaśnienie dlaczego nie jesteśmy w stanie uiścić kary grzywny jednorazowo (utrata pracy, ciężka choroba, wypadek lub nagłe pogorszenie sytuacji materialnej ukaranego wskutek niezależnych od niego okoliczności), czyli opis Twojej sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz Twoich możliwości zarobkowych i członków rodziny wspólnie z Tobą mieszkających,
  3. dołączyć dokumenty potwierdzające niemożność uiszczenia kary grzywny jednorazowo np. zaświadczenia o wysokości zarobków, zaświadczenia od lekarza, potwierdzenia wysokości rat kredytu,
  4. dokumenty potwierdzające Twój oraz członków rodziny stan majątkowy oraz ewentualnie brak zdolności do pracy np. umowę o prace/zaświadczenia o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy MOPS, dokumenty potwierdzające zadłużenie np. umowy pożyczki czy kredytu, zajęcia komornicze, a także ewentualnie zaświadczenia lekarskie potwierdzające Twoją oraz członków rodziny niezdolność do pracy.
  5. wskazać w jakiej wysokości poszczególnych rat (kwota + data płatności) oraz zalecam do wniosku dołączyć potwierdzeniem uiszczenia pierwszej raty.

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, czyli będzie to sąd rejonowy albo sąd okręgowy.

Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest bezpłatny. Dopiero ponowny wniosek o rozłożenie na raty jest płatny. Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty pobiera się opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

 

Odwołanie rozłożenia kary grzywny na raty

Sąd odwołuje rozłożenie kary grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia.

Rozłożenie kary grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.

Na postanowienie w przedmiocie odwołania rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

 

Umorzenie kary grzywny

Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, Sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości. Nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat