W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia Stron w dobie epidemii - czy jest korzystne dla pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów, jak na przykład:

 • na mocy porozumienia Stron,
 • za wypowiedzeniem (przez każdą ze Stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia),
 • bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem Stron może być dokonane z inicjatywy:

 • pracownika,
 • pracodawcy.

 

Na mocy porozumienia Stron może być rozwiązana każda umowa o pracę. W przypadku tej formy zakończenia stosunku pracy nie jest istotny powód zakończenie współpracy. Każda ze Stron stosunku pracy (pracowni, pracodawca) może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga Strona wcale nie musi ich przyjąć.

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem Stron:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 •  pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

 

Forma porozumienia Stron rozwiązującego stosunek pracy.

W przypadku porozumienia Stron rozwiązującego stosunek pracy nie jest wymagana forma pisemna, zawarcie go w formie ustnej jest skuteczne, czyli prowadzi do ustania stosunku pracy. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych warto potwierdzić porozumienie na piśmie.

 

Co powinno zawierać porozumienie Stron rozwiązujące umowę o pracę?

 

Porozumienie Stron rozwiązujące stosunek pracy powinno zawierać co najmniej:

 • datę i miejscowość zawarcia porozumienia,
 • nazwę pracodawcy,
 • dane osobowe pracownika,
 • dane na temat umowy, która jest rozwiązywana (np. jej tytuł i data zawarcia),
 • oświadczenie o porozumieniu Stron (czyli formuła na temat tego, że Strony zgodnie ustalają określone warunki rozwiązania umowy o pracę np. datę rozwiązania umowy o pracę, wypłatę odprawy przez pracodawcę).
 • podpisy Stron (pracownika i pracodawcy).

 

UWAGA! Warto aby w porozumieniu Stron o rozwiązaniu umowy o pracę zostały wskazane przyczyny zakończenia współpracy, jeżeli mogą one mieć wpływ na sytuację pracownika (np. jeśli pracownik zamierza starać się o zasiłek dla bezrobotnych, porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę musi zawierać informację, że rozstanie się stron, jest wynikiem np. zmiany miejsca zamieszkania przez pracownika, upadłością/likwidacją pracodawcy lub jest związane ze zmniejszeniem zatrudnienia - przyczyny nie leżące po stronie pracownika).

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem Stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Pamiętaj! Informacje zawarte w świadectwie pracy, dotyczące rozwiązania stosunku pracy, mają istotny wpływ na to, po jakim czasie od dnia rejestracji zostanie przyznane Ci prawo do zasiłku.

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna gdy:

 • umowa wygaśnie,
 • zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta,
 • zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę,
 • zostanie rozwiązana przez pracownika w trybie art. 55 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli w sytuacji gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Prawo do zasiłku przyznawane jest również od dnia rejestracji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostaje rozwiązana na mocy porozumienia Stron, ale jako przyczyna w świadectwie pracy podana jest jedna z poniższych okoliczności:

 • porozumienie Stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub
 • porozumienie Stron nastąpiło z powodu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo
 • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia Stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika.

 

W sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostanie rozwiązana:

 • na mocy porozumienia Stron lub
 • za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika

prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

 

Reasumując pracownik decydując się na rozwiązanie umowy o pracę musi liczyć się, że pomimo spełnienia przesłanego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych może go nie otrzymać od dnia rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat