W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Niezasadny mandat karny (drogowy) – co dalej?

Zostałaś/eś zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji za popełnienie wykroczenia drogowego i otrzymałaś/eś mandat karny (drogowy), ale nie masz pewności czy słusznie zostałaś/eś ukarany. Masz dwa rozwiązania: przyjąć i uiścić grzywnę nałożoną mandatem karnym albo odmówić przyjęcia mandatu karnego.

PAMIĘTAJ!

Jeśli uważasz, że nie popełniłaś/eś wykroczenia to nie przyjmuj mandatu karnego. W takiej sytuacji funkcjonariusz Policji skieruje do sądu wniosek o ukaranie i na etapie postępowania sądowego będziesz miał/a możliwość udowodnić, że nie popełniłaś/eś zarzucanego wykroczenia.

Mandat karny - warunki nałożenia

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz Policji może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego tylko w określonych sytuacjach, takich jak:

 • schwytanie sprawcy wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
 • stwierdzenie popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, bez wątpliwości, kto popełnił wykroczenie,
 • stwierdzenie popełnienia wykroczenia przy użyciu przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, gdy sprawca nie został schwytany i nie ma wątpliwości co do osoby, która popełniła wykroczenie.

Funkcjonariusz Policji musi poinformować sprawcę o:

 • wysokości mandatu,
 • przyczynie jego przyznania (nałożenia), czyli jakie wykroczenie popełniłaś/eś oraz
 • prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach (konsekwencjach) prawnych takiej odmowy.

Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia wyróżniamy trzy rodzaje mandatów karnych:

 • gotówkowy - wydawany tylko wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu) i staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył;
 • kredytowanego - wydawany ukaranemu (wobec osoby mającej miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej) i staje się prawomocny z chwilą potwierdzenia jego odbioru;
 • zaoczny – wydawany w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia albo gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy i staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

Mandat karny - odwołanie

Przyjęłaś/eś mandat karny i po przeanalizowaniu całej sytuacji uważasz, że nie popełniłeś zarzucanego czynu. Pamiętaj, że po przyjęciu nienależnego mandatu jesteś w o wiele cięższej sytuacji prawnej niż gdybyś po prostu przyjęcia mandatu odmówił/a. Nie jest to jeszcze koniec świata i możesz próbować odwołać się pod warunkiem, że będziesz wiedzieć co robić i zadziałasz odpowiednio szybko.

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego następuje na wniosek lub z urzędu.

Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego

 1. związane z niepopełnieniem wykroczenia:
 • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie
 • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
 • nie doszło do popełnienia wykroczenia, gdyż sprawca w czasie czynu działał w warunkach obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności lub niepoczytalności.
 1. związane z niedopuszczalnym zastosowaniem w danej sprawie postępowania mandatowego:
 • za wykroczenie należało orzec środek karny,
 • czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia stanowił zarazem przestępstwo,
 • czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia naruszał dodatkowo inny jeszcze przepis, w zakresie którego postępowanie mandatowe było niedopuszczalne.
 1. związane z wymierzoną karą, tj. wysokość nałożonej grzywny przekracza maksymalne granice kwotowe.
 2. związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego lub zobowiązaniem międzynarodowym:
 • Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą tego przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna danym mandatem;
 • potrzeba uchylenia wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (np. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu).

Kto może złożyć wniosek o uchylenie mandatu?

 • każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie,
 • rodzic lub opiekun prawny - jeśli osoba, która dostała mandat ma mniej niż 17 lat,
 • przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat, 
 • przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie - z urzędu,
 • przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie - z urzędu.

Termin na złożenie wniosku o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu karnego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, chyba że żądanie uchylania mandatu karnego jest następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub międzynarodowego zobowiązania– wówczas ów wniosek można złożyć w każdym czasie.

Gdzie złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego?

Wyłącznie w postępowaniu sądowym możliwe jest uchylenie mandatu karnego.

Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy złożyć do sądu rejonowego na obszarze, którego działania została nałożona mandatem karnym grzywna.

PAMIĘTAJ!

Nie ma możliwości podważenia prawomocnego mandatu karnego m.in. gdy:

 • funkcjonariusz nałożył mandatu za dany czyn, będący na pewno wykroczeniem, tyle że niewłaściwie zakwalifikowany w mandacie karnym, i przyjęcia go przez ukaranego,
 • funkcjonariusz nałożył grzywnę zbyt surową, ale mieszczącą się w granicach kwotowych,
 • funkcjonariusz nie pouczył lub niewłaściwie pouczył o przysługujących Ci prawach.

 

Jeśli przyjęłaś/eś niezasadny mandat karny nie zwlekaj i jak najszybciej złóż wniosek o jego uchylenie. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat