W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak przez umowę majątkowa małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego ustawową wspólność majątkową małżeńską rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową.

 

WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA obejmuje trzy masy majątkowe:

 • majątek wspólny małżonków,
 • majątek osobisty żony,
 • majątek osobisty męża.

Majątek wspólny małżonków to m.in.:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Do majątku wspólnego małżonków zaliczyć należy również wszystkie przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojgu małżonkom, także w przypadku gdy zostały nabyte w drodze darowizny, zapisu czy dziedziczenia, chyba, że darczyńca, zapisodawca lub spadkodawca inaczej postanowił.

 

Oboje małżonkowie mają RÓWNE udziały w majątku wspólnym (ZASADA), chyba że w umowie majątkowej małżeńskiej postanowią inaczej. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

 

Pamiętaj! Ustanie wspólności majątkowej jest warunkiem przeprowadzenia podziału majątku wspólnego.

 

Wspólność majątkowa małżeńska, zarówno ustawowa jak i umowna, ustaje w następujących przypadkach:

 1. w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu małżonków,

 2. w przypadku orzeczenia przez sąd separacji małżonków,

 3. w przypadku ustanowienia  między małżonkami rozdzielności majątkowej, czy to przez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej przez małżonków czy na mocy orzeczenia sądu,

 4. w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje także w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jednakże w takim przypadku dokonanie podziału majątku wspólnego przez małżonków jest wyłączone z mocy wyraźnego przepisu prawa.

 

W wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie nie mają majątku wspólnego lecz majątki osobiste żony i męża, w skład których wchodzi dotychczasowy majątek osobisty każdego z małżonków i udział wynoszący co do zasady jedną drugą części w ich dotychczasowym majątku wspólnym.

 

PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO można dokonać:

 1. przed rozwodem;

 2. w trakcie sprawy o rozwód;

 3. w czasie trwania rozwodu, ale w osobnej sprawie;

 4. po rozwodzie.

UWAGA! Roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków nie podlega przedawnieniu. Oznacza to, że z żądaniem podziału można wystąpić w każdym czasie, nawet kilka lub kilkanaście lat po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat